Nasjonalt helseregisterprosjekt

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte prosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt høsten 2011. Formålet med prosjektet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene.

Nasjonal helseregisterstrategi 2010-2020

Våren 2011 vedtok Regjeringen en ti-årig strategi for modernisering og samordning av nasjonale helseregistre. Strategien følges opp innenfor rammen av Nasjonalt helseregisterprosjekt, og sekretariatet er lagt til Folkehelseinstituttet med deltakelse fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Sekretariatet har en rådgivende, administrativ og koordinerende funksjon.

Helse- og omsorgsdepartementet følger opp strategi og handlingsplaner gjennom de ordinære styringslinjene i sektoren (oppdragsdokumenter, budsjett og oppdragsbrev). Gjeldende handlingsplan Gode helseregistre – bedre helse 2014-2015 videreføres i 2016. Departementets arbeid med å vurdere tiltak for å styrke gjennomføringen av den nasjonale strategien videreføres også i 2016.

Arbeidsutvalget i Nasjonalt helseregisterprosjekt

I 2014 ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg for Nasjonalt helseregisterprosjekt. Arbeidsutvalget skal bidra til bedre samordning og koordinering mellom aktørene som har et ansvar i oppfølgingen av Nasjonal helseregisterstrategi.

Arbeidsutvalget skal ha en rådgivende og koordinerende rolle for sekretariatet og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at arbeidsutvalget skal bidra til:

 • Oppfølging av den tiårige strategien for helseregisterfeltet
 • Utarbeiding av innspill til ny handlingsplan
 • Oppfølging og gjennomføring av tiltak i handlingsplanen
 • At tiltak i handlingsplanen meldes inn til nasjonal porteføljestyringsstruktur for e-helse
 • Forankring av strategi og handlingsplan i egen organisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet leder arbeidsutvalget. Sekretariatet for Nasjonalt helseregisterprosjekt administrerer møtene i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalgets sammensetning

Arbeidsutvalget er sammensatt av de aktørene som har et operativt ansvar for oppfølging av tiltak som er forankret i Nasjonal helseregisterstrategi. Følgende aktører er representert i arbeidsutvalget:

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
 • Nasjonal IKT 
 • Kreftregisteret 
 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet 
 • Direktoratet for e-helse 
 • Interregional styringsgruppe


Nyheter